การพำนักอยู่ต่อในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2563 สำหรับคนไทยซึ่งเดินทางเข้ามาด้วยวีซ่าเชงเกน

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล