การเปิดให้บริการระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้แผ่นปะ (stickerless e-Visa) และการยกเลิกระบบยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราด้วยตัวเอง

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล