ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานทำบุญทอดกฐินและงานลอยกระทงของศูนย์ปฏิบัติธรรมไลพ์ซิก

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล