สถานเอกอัครราชทูตจัดงานสัมมนาเรื่อง Thailand as regional hub for BCG and Agro-business เพื่อส่งเสริมการทำธุรกิจและการสร้างนวัตกรรมในไทยด้านการเกษตร เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจหมุนเวียน

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล