หลักเกณฑ์ในการเรียกเอกสารการทำประกันสุขภาพเพิ่มเติมประกอบการยื่นขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant รหัส O-A (อายุการใช้งาน ๑ ปี)

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล