ไทยให้สัตยาบันสารอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง เป็นประเทศแรกในเอเชีย

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล