สารจากนายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

************************************

            สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ผมรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และบัดนี้ผมได้เดินทางมารับหน้าที่แล้ว

            ผมขอให้คำมั่นว่า จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งแน่นแฟ้นและใกล้ชิดอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปในทุกๆ ด้าน ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพของพี่น้องคนไทย ผู้ประกอบการ นักธุรกิจของไทยให้สามารถประกอบวิชาชีพได้ตามโอกาสทางธุรกิจที่เปิดกว้างในสหพันธ์ฯ ภายหลังการฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และขอให้พี่น้องชุมชนไทยในสหพันธ์ฯ เชื่อมั่นได้ว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งในการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองผลประโยชน์ของพี่น้องคนไทยทุกคน เนื่องจากการให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ และการอำนวยความสะดวกให้แก่ทั้งคนไทยและเยอรมันเป็นภารกิจที่มีความสำคัญเป็นลำดับต้นของสถานเอกอัครราชทูตฯ

            ปี 2565 ถือเป็นปีที่มีความสำคัญสำหรับทั้งสองประเทศเนื่องจากเป็นปีครบรอบ 160 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เยอรมัน ผมรู้สึกยินดีที่ตลอดปีนี้ ทั้งสองฝ่ายได้จัดและร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสดังกล่าวทั้งที่ประเทศไทยและสหพันธ์ฯ ครอบคลุมทั้งมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และประชาชน ซึ่งช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนของทั้งสองฝ่ายได้รับรู้ถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่แน่นแฟ้นและมีพลวัตระหว่างทั้งสองประเทศด้วยซึ่งความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นดังกล่าวถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติและทุกระดับ

            สุดท้ายนี้ ผมเชื่อมั่นว่า ความสามัคคี ความร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งในยามทุกข์และสุข มีส่วนสำคัญยิ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทย ผม เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการทีมประเทศไทยทุกคน จึงพร้อมที่จะทำงานร่วมมือกับพี่น้องชาวไทยในสหพันธ์จากทุกภาคส่วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากชุมชนไทยในสหพันธ์ฯ ดังเช่นที่ผ่านมา และขอส่งความปรารถนาดีให้ทุกท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข และสมหวังตลอดไป

 

นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
31 มีนาคม 2565

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล