Author: thaiembassyberlin

การสัมมนาออนไลน์ “Hydrogen Opportunities between Thailand and Germany”

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ “Hydrogen Opportunities between Thailand and Germany” ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา...

การส่งมอบยารักษาโรคโควิด-๑๙ จากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

            เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับยา Casirivimab/Imdevimab...

โครงการทำความดีด้วยหัวใจ น้ำใจสู้ภัย COVID-19 จากเยอรมนีถึงประเทศไทย

โครงการทำความดีด้วยหัวใจ น้ำใจสู้ภัย COVID-19 จากเยอรมนีถึงประเทศไทย 1. ทีมกรุงเบอร์ลิน : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล