Author: thaiembassyberlin

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 5 ขยายเวลาการห้ามอากาศยานทำการบินเข้าประเทศไทย

        สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 5 ขยายเวลาการห้ามอากาศยานทำการบินเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 0.01 น. จนถึงวันที่ 30 มิถุยายน...

การลงทะเบียนสำหรับคนไทยในเยอรมนีที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

            เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องคนไทยที่อาศัยอยู่ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งมีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด 19 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สถานกงสุลใหญ่ ณ...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล