Author: thaiembassyberlin

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เยือนเยอรมนีเพื่อขยายลู่ทางการค้า

เมื่อวันที่ 17 – 18 พ.ย. 2562 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ เดินทางเยือนเยอรมนี (เมืองดึสเซ็ลดอร์ฟ) เพื่อขยายลู่ทางการค้าสำหรับสินค้าอาหารและเกษตรของไทย รวมทั้งข้าวและยางพารา โดยรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์...

การสร้างเครือข่ายกับข้าราชการรุ่นใหม่ของกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานสหพันธ์ฯ

กระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานสหพันธ์ (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie – BMWi) เป็นพันธมิตรสำคัญของสถานเอกอัครราชทูตในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับเยอรมนี ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า การลงทุน พลังงาน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน...

สถานเอกอัครราชทูตจัดงานสัมมนาเรื่อง Thailand as regional hub for BCG and Agro-business เพื่อส่งเสริมการทำธุรกิจและการสร้างนวัตกรรมในไทยด้านการเกษตร เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจหมุนเวียน

เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจหมุนเวียน (Bio, Green and Circular – BCG – economy) และภาคการเกษตรเป็นสาขาเป้าหมายที่รัฐบาลไทยต้องการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศโดยเฉพาะเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล