สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

ที่อยู่: Lepsiusstrasse 64/66, 12163 Berlin
โทร.: (030) 794 810
โทรสาร.: (030) 794 81 511
E-mail: ข้อมูลกงสุล: consular@thaiembassy.de
E-mail: ข้อมูลทั่วไป: general@thaiembassy.de

เอกอัครราชทูต
นางวิภาวรรณ เบนนิแมน อุปทูต
นายชูชาติ จิโรจน์กุล อัครราชทูตที่ปรึกษา
นางสาวสิริมา มฤคนิธิ อัครราชทูตที่ปรึกษา
นายอภัยชีพ บุนนาค ที่ปรึกษา
นางพรรณวิภา ณ บางช้าง วีซีเนอร์ ที่ปรึกษา
นางสาวสุพัตรา เอื้ออารีย์ ที่ปรึกษา
นางสาวภัทริน ลีลาเธียร ที่ปรึกษา
นางสาวกรวิกา เศวตเศรนี เลขานุการเอก
นางสาวนิชา พิทยาธรพิทักษ์ เลขานุการเอก
นางสาวศศิญาดา เนาวนนท์ เลขานุการเอก
นายขจรศักดิ์ สุดสวาสดิ์ เลขานุการเอก
นางอ้อยทิพย์ ถนอมรอด เลขานุการโท
นางวิภา ประสาทพรชัย เลขานุการโท
« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล