สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

ที่อยู่: Lepsiusstrasse 64/66 12163 Berlin
โทร.: (030) 794 810
โทรสาร.: (030) 794 81 511
E-mail: ข้อมูลกงสุล/ทั่วไป: general@thaiembassy.de

 

นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต
นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ อัครราชทูต
นางจอมขวัญ ภิญโญวิทย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา
นางสาวมนัสวีร์ มั่นสกุล ที่ปรึกษา เศรษฐกิจ,องค์การระหว่างประเทศ
นายอภัยชีพ บุนนาค ที่ปรึกษา สารนิเทศ
นางพรรณวิภา ณ บางช้าง วีซีเนอร์ ที่ปรึกษา กงสุล
นางสาวสุพัตรา เอื้ออารีย์ เลขานุการเอก การเมือง
นางสาวภัทริน ลีลาเธียร เลขานุการเอก
นางสาวกรวิกา เศวตเศรนี เลขานุการเอก
นางสาวนิชา พิทยาธรพิทักษ์ เลขานุการเอก
นางพรกมล สุขพินิจ เลขานุการโท คลัง
นางอ้อยทิพย์ ถนอมรอด เลขานุการโท คลัง
นายขจรศักดิ์ สุดสวาสดิ์ เลขานุการโท เทคโนลียีสารสนเทศ
« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล