สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

ที่อยู่: Lepsiusstrasse 64/66 12163 Berlin
โทร.: (030) 794 810
โทรสาร.: (030) 794 81 511
E-mail: ข้อมูลกงสุล/ทั่วไป: general@thaiembassy.de

 

นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต
นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ อัครราชทูต
นางจอมขวัญ ภิญโญวิทย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา
นางสาวมนัสวีร์ มั่นสกุล ที่ปรึกษา เศรษฐกิจ,องค์การระหว่างประเทศ
นายอภัยชีพ บุนนาค ที่ปรึกษา สารนิเทศ
นางพรรณวิภา ณ บางช้าง วีซีเนอร์ ที่ปรึกษา กงสุล
นายธีรภัทร ตรังคธรรมกุล เลขานุการเอก เศรษฐกิจ, พิธีการทูต
นางสาวสุพัตรา เอื้ออารีย์ เลขานุการเอก การเมือง
นางสาวกรวิกา เศวตเศรนี เลขานุการเอก
นางสาวนิชา พิทยาธรพิทักษ์ เลขานุการเอก
นายวีระเดช นิ่มเวชอารมย์ชื่น เลขานุการเอก เทคโนลียีสารสนเทศ
นางพรกมล สุขพินิจ เลขานุการโท คลัง
นายกมล ศิลปสุข เลขานุการโท คลัง
« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล