สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

ที่อยู่: Lepsiusstrasse 64/66 12163 Berlin
โทร.: (030) 794 810
โทรสาร.: (030) 794 81 511
E-mail: ข้อมูลกงสุล/ทั่วไป: general@thaiembassy.de

 

นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต
นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ อัครราชทูต
นางจอมขวัญ ภิญโญวิทย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา
นางสาวมนัสวีร์ มั่นสกุล ที่ปรึกษา เศรษฐกิจ,องค์การระหว่างประเทศ
นายอภัยชีพ บุนนาค ที่ปรึกษา การเมือง
นางพรรณวิภา ณ บางช้าง วีซีเนอร์ ที่ปรึกษา กงสุล
นางสาวสุพัตรา เอื้ออารีย์ เลขานุการเอก สารนิเทศ
นางสาวภัทริน ลีลาเธียร เลขานุการเอก พิธี เศรษฐกิจ
นางสาวกรวิกา เศวตเศรนี เลขานุการเอก
นางสาวนิชา พิทยาธรพิทักษ์ เลขานุการเอก
นางพรกมล สุขพินิจ เลขานุการโท คลัง
นางอ้อยทิพย์ ถนอมรอด เลขานุการโท คลัง
นายขจรศักดิ์ สุดสวาสดิ์ เลขานุการโท เทคโนลียีสารสนเทศ
« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล