Category: ประกาศจากสถานเอกอัครราชทูต

ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้มีประกาศเรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. 2563 เวลา 0.01 น. ถึงวันที่ 6 เม.ย. 2563 เวลา 23.59...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล