Category: ประกาศจากสถานเอกอัครราชทูต

มาตรการล่าสุดสำหรับผู้ที่เดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

มาตรการล่าสุดสำหรับผู้ที่เดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป มีสาระสำคัญ ดังนี้            1. ผู้เดินทางทุกคน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ...

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการกงสุลชั่วคราว 1 อัตรา

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการกงสุล จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2565...

การเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ TEST AND GO (ปรับมาตรการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565)

           มาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ที่เดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565...

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการกงสุลชั่วคราว 1 อัตรา

           สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ขอขยายระยะเวลาการปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการกงสุลชั่วคราวจากวันที่ 20 มกราคม 2565 ไปเป็นปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล