Category: ประกาศจากสถานเอกอัครราชทูต

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 5 ขยายเวลาการห้ามอากาศยานทำการบินเข้าประเทศไทย

        สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 5 ขยายเวลาการห้ามอากาศยานทำการบินเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 0.01 น. จนถึงวันที่ 30 มิถุยายน...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล