Category: ประกาศจากสถานเอกอัครราชทูต

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่เดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

                สถานเอกอัครราชทูตขอเรียนสรุปมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับผู้ที่เดินทางถึงไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ก่อนเดินทางผู้เดินทางจะต้องลงทะเบียนในระบบ...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล