Category: ประกาศจากสถานเอกอัครราชทูต

เงื่อนไขการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 2)

            ประกาศฉบับนี้มีผลเป็นการยกเลิกประกาศของสำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์...

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย

ในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมทางสถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 030 794 81 115 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น.  

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล