Category: ประกาศจากสถานเอกอัครราชทูต

มาตรการชั่วคราวในการแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เป็นลบ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะรับบริการฝ่ายกงสุล

           สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลินขอเรียนเพิ่มเติมว่า ผู้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ครบสองเข็ม โดยเข็มที่สองได้รับการฉีดมาไม่น้อยกว่า 14 วัน นับถึงวันที่จะเข้ารับบริการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถแสดงเอกสารการฉีดวัคซีนแทนเอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19...

สำรองนัดหมายสำหรับมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

หลักเกณฑ์การสำรองนัดหมายสำหรับมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-พาสปอร์ต) 1. การนัดหมายนี้เปิดบริการเฉพาะผู้ต้องการทำนัดหมายเพื่อมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-พาสปอร์ต) เท่านั้น ท่านไม่สามารถนัดหมายเรื่องอื่นได้ 2. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเปิดระบบให้จองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 2 เดือน 3. การทำนัดหมายทำได้ 1...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล