Category: ประกาศจากสถานเอกอัครราชทูต

วันหยุดราชการสถานเอกอัครราชทูตในเดือนธันวาคม 2563 และมกราคม 2564

           สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ขอเรียนว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดทำการในช่วงเดือนธันวาคม 2563 และมกราคม 2564 ในวันดังต่อไปนี้

วิธีการลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย

           คนต่างชาติ (เฉพาะกลุ่มที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทย) และคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทย ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2563 เป็นต้นไป สามารถลงทะเบียนในระบบทะเบียนกลาง ของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล