Category: ข่าวสารนิเทศ

การส่งมอบยารักษาโรคโควิด-๑๙ จากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

            เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับยา Casirivimab/Imdevimab...

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีบริจาคยาในกลุ่มสารภูมิคุ้มกันโมโนโคลนัล (Casirivimab/Imdevimab) ใช้รักษาโรคโควิด-19 ให้กับรัฐบาลไทย

        ประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกระชับความร่วมมือทวิภาคีด้านความมั่นคงทางสุขภาพ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ https://www.mfa.go.th/th/content/thaigermanycooperationcovid31082564

สรุปข้อมูลล่าสุด Covid-19 ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

           สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ขอเรียนประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาตรการเกี่ยวกับ Covid-19 ที่สำคัญของรัฐ 9 รัฐในเขตกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แก่ กรุงเบอร์ลิน...

“เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร แค่นี้ก็สุขใจแล้ว”

           กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามนโยบายงดให้ งดรับ ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล เพื่อเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลในการทำงานอย่างโปร่งใส

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล