Category: ข่าวสารนิเทศ

การส่งมอบยารักษาโรคโควิด-๑๙ จากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

            เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับยา Casirivimab/Imdevimab...

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีบริจาคยาในกลุ่มสารภูมิคุ้มกันโมโนโคลนัล (Casirivimab/Imdevimab) ใช้รักษาโรคโควิด-19 ให้กับรัฐบาลไทย

        ประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกระชับความร่วมมือทวิภาคีด้านความมั่นคงทางสุขภาพ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ https://www.mfa.go.th/th/content/thaigermanycooperationcovid31082564

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล