Category: ข่าวสารและข้อมูล

ข่าวสารจากฝ่ายแรงงาน

ข่าวแรงงานลำดับที่ 12/2561 ข่าวแรงงานลำดับที่ 11/2561 ข่าวแรงงานลำดับที่ 10/2561 ข่าวแรงงานลำดับที่ 9/2561 ข่าวแรงงานลำดับที่ 8/2561 ข่าวแรงงานลำดับที่ 7/2561 ข่าวแรงงานลำดับที่ 6/2561

การเปลี่ยนแปลงระเบียบการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการเปลี่ยนแปลงระเบียบการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยว ดังนี้

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล