Category: ข่าวสารและข้อมูล

มาตรการล่าสุดสำหรับผู้ที่เดินทาง (ชาวไทยและชาวต่างชาติ) ถึงประเทศไทย (ทางอากาศ) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

มาตรการล่าสุดสำหรับผู้ที่เดินทาง (ชาวไทยและชาวต่างชาติ) ถึงประเทศไทย (ทางอากาศ) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป มีสาระสำคัญ ดังนี้ ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนดแล้วไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง (วัคซีน...

ยานยนต์ไฟฟ้าอนาคตความร่วมมือของไทย-เยอรมัน

ยานยนต์ไฟฟ้าอนาคตความร่วมมือของไทย-เยอรมัน ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่สำคัญของภูมิภาคมาช้านาน โดยเป็นที่ตั้งโรงงานการผลิตของบริษัทยานยนต์ ที่มีชื่อเสียงของเยอรมนี 2 เจ้าใหญ่ ได้แก่ BMW และ Mercedes Benz โดยมีโรงงานผลิตรถยนต์และส่วนประกอบยานยนต์ รวมทั้งรถจักรยานยนต์ Big Bike...

ประชาสัมพันธ์วิธีการแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสำหรับกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 22 พ.ค. 2565

ท่านสามารถแจ้งผ่านช่องทาง online ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ ผ่านเว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th ผ่านเว็บไซต์ www.ect.go.th ผ่านแอพฯ Smart Vote เตรียมบัตรประชาชนไทยให้พร้อม ท่านสามารถแจ้งได้ในช่วง...

ศาลาไทย ณ เมืองบาด ฮอมบวร์ก หมุดสำคัญของความสัมพันธ์ไทย-เยอรมนี 160 ปี

ศาลาไทย ณ เมืองบาด ฮอมบวร์ก ได้สร้างขึ้น (ก่อสร้าง (ใกล้กับบ่อน้ำเคอนิกจุฬาลงกรณ์) แล้วเสร็จในช่วงกลางปี พ.ศ. 2457 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6) ตามความประสงค์ของชาวเมืองบาด ฮอมบวร์ก...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล