Category: ข่าวสารและข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงระเบียบการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการเปลี่ยนแปลงระเบียบการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยว ดังนี้

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล