Category: ห้องตรวจหาเชื้อพระราชทาน

ห้องตรวจหาเชื้อพระราชทาน

“พระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชน ให้รอดพ้นวิกฤตโควิด-19”            นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน เพื่อภารกิจตรวจหาเชื้อเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงครอบคลุมทั่วประเทศ รถตรวจโรคติดเชื้อฯ นี้...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล