Category: รายชื่อวัดไทยในเยอรมนี

รายชื่อวัดไทยในเยอรมนี

รายชื่อวัดไทยในเยอรมนี

Berlin วัดพุทธวิหาร Buddhavihara Buddha Verein Berlin e.V. เจ้าอาวาส พระโพธิคุณวิเทศ Malchower Straße 23 13089 Berlin-Pankow Tel. 030-4169844–...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล