Category: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน (Royal Thai Volunteers)

“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”            ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนนับตั้งแต่ปี 2560...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล