ข่าวกิจกรรม

หลักเกณฑ์ในการเรียกเอกสารการทำประกันสุขภาพเพิ่มเติมประกอบการยื่นขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant รหัส O-A (อายุการใช้งาน ๑ ปี)

PDF Format

สถานเอกอัครราชทูตจัดงานสัมมนาเรื่อง Thailand as regional hub for BCG and Agro-business เพื่อส่งเสริมการทำธุรกิจและการสร้างนวัตกรรมในไทยด้านการเกษตร เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจหมุนเวียน

เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจหมุนเวียน (Bio, Green and Circular – BCG – economy) และภาคการเกษตรเป็นสาขาเป้าหมายที่รัฐบาลไทยต้องการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศโดยเฉพาะเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล