Category: งานรับรองเอกสาร

หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจ

การมอบอำนาจและหนังสือยินยอม Download :คำร้องมอบอำนาจและหนังสือยินยอม (คลิกที่นี่) ก. ข้อมูลทั่วไป บุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศเยอรมนี ที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยไปดำเนินเรื่องต่อทางราชการในประเทศไทย (เป็นต้นว่า ขอหนังสือรับรองสถานภาพสมรส แจ้งบันทึกฐานะทางครอบครัวหลังการสมรส/หลังการหย่า ขอเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนบ้าน) ด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้ว เช่น...

การรับรองเอกสาร

การรับรองเอกสาร

Download :คำร้องนิติกรณ์รับรองเอกสาร (คลิกที่นี่) ก. ชนิดของการรับรองเอกสาร การรับรองใบสำคัญเยอรมันพร้อมคำแปลภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ที่ประเทศไทย เช่น ใบสำคัญต่อไปนี้ ใบสำคัญการสมรสเยอรมันหรือสำเนาคัดจากทะเบียนการสมรสเยอรมัน (แบบหลายภาษา) พร้อมคำแปล คำพิพากษาหย่าเยอรมัน พร้อมคำแปล มรณบัตรเยอรมัน...

การรับรองลายมือชื่อ

การรับรองลายมือชื่อ

หนังสือรับรองชื่อภาษาไทย หนังสือรับรองนี้ออกให้เพื่อรับรองว่า ชื่อตัวภาษาไทยเหมาะกับเด็กเพศชายหรือเพศหญิงที่เกิดใหม่ในประเทศเยอรมนี และ เป็นไปตามพระราชบัญญติชื่อบุคคลและขนบธรรมเนียมของไทยหรือไม่ หากชื่อตัวภาษาไทยที่ผู้ยื่นคำร้องให้สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติชื่อบุคคลและขนบธรรมเนียมของไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถออกหนังสือรับรองให้ได้ จนกว่าผู้ยื่นคำร้องจะหาชื่อตัวภาษาไทยที่เหมาะสมมาได้ ท่านสามารถมายื่นคำร้องด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ได้ โดยมีจดหมายขอมาหรือใช้ คำร้องนิติกรณ์รับรองเอกสาร พร้อมยื่นเอกสารประกอบดังนี้ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำร้อง...

การรับรองอื่นๆ

การรับรองอื่นๆ

หนังสือขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร หนังสือรับรองสถานภาพสมรส หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต หนังสือขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ก. กฎหมายการเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร กฎหมายไทยกำหนดให้ชายสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 21 ปี บริบูรณ์ ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารซึ่งหมายรวมถึงชายสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนีด้วย เมื่อมีอายุตามที่กฎหมายกำหนด ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารทหารที่ประเทศไทย หากไม่ปฏิบัติตาม ถือมีความผิดกฎหมาย...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล