ประกาศสถานเอกอัครราชทูต

ห้องตรวจหาเชื้อพระราชทาน

“พระเมตตาห่วงใยพสกนิกรไทย”            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดยเอสซีจี      ...

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน (Royal Thai Volunteers)

“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”            ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนนับตั้งแต่ปี 2560...

การยุติรับคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยสัญญาจ้างของโครงการจ้างผลิตและให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2 ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและผู้รับจ้างจะสิ้นสุดลงในวันที่ 28 มิถุนายน 2563 โดยการรับคำร้องหนังสือเดินทางฯ ในประเทศไทยจะสิ้นสุดในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00 น....

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล